Chat with us, powered by LiveChat
HygoClean AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Rapido "Premium Quality" *fl a 1 lt

Art.nr: 21084
94,-
-+

(NO) Saltsyre basert rengjøringsmiddel
Effektivt fjerner kalk- og urinavsetninger,
korrosjon, sementflekker. Beskytter mot korrosjoner
gjennom hemmer. Anbefales for bruk på
alle syrefast overflater og materialer som er
typiske for inn- og utendørsbassenger og andre
våtromsområder.
(EN) Cleaner on a hydrochloric acid base.
Immediate effect and results. Efficiently removes
all neglected scales, urine scales, lime, corrosion
and cement stains. Protects from corrosions
through inhibitor. Recommended for use on
all acid resistant surfaces and materials typical
for in- and outdoor pools and other wet room areas

(N) BRUKSANVISNING:
Ikke til bruk på syrefølsomme overflater.
Anbefales for bruk på alle syrefast overflater og
materialer som er typiske for inn- og utendørs-
bassenger og andre våtromsområder.
BRUKSANVISNING: Trekk overflaten godt før rengjøring.
Grunnleggende rengjøring: Bruk produktet konsentrert
eller i en fortynning av 1:10 (800 ml / 8 L vann) over flate.
Avhengig av tilsmussingsgrad, la fortynningen trenge
gjennom i noen minutter. Gjenta denne handlingen
hvis nødvendig - for gode resultater. Mellomrengjøring:
Bruk 1: 50–1: 100 fortynning (160–320 ml / 8 L vann).
Etter rengjøring fjerner du rester av produktet og tilsmussing ved
å bruke rikelig med friskt kaldt vann. Dette unngår skade på
overflaten av sure midler.
(EN) APPLICATION:
Recommended for use on all acid resistant surfaces and
materials typical for in- and outdoor pools and other wet room areas. Not for use on acid sensitive surfaces.
USE AND DOSAGE: Prewater surface well prior to cleaning.
Basic cleaning: Use product in concentrate or dilution of 1:10 (800 ml/8 L water) over surface. Depending on degree of soiling allow this dilution to penetrate at least for several minutes. Repeat this action if required – for good results. Intermediary cleaning: Use 1:50–1:100 diluted
(160–320 ml/8 L water). After cleaning
remove remains of product and
soiling by using plenty of fresh
cold water. This avoids damage
of surface by acid agents.
(NO) HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON
Fare. Inneholder saltsyre. H314: Gir alvorlige
etseskader på hud og øyne. H335: Kan
forårsake irritasjon av luftveiene. P102:
Oppbevares utilgjengelig for barn. P261:
Unngå innånding av damper. P280: Bruk
vernehansker / øyevern. P305 + 351 + 338: VED
KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P303 + 361 + 353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P301 + 330 + 331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
(EN) HEALTH AND SAFETY INFORMATION
Danger. Contains: phosphoric acid. H314: Causes severe skin burns and eye damage. P102: Keep out of reach of children. P280: Wear protective gloves/eye protection. P301+330+331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303+361+353: IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. P305+351+338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. P310: Immediately
call a POISON CENTER or doctor.
 

Kunder kjøpte også

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke